In this article, I am sharing with you an article that I have created in my mind and that I have not yet used.
Hello everyone, I’m thinking of creating a new design pattern right now, but I need your ideas for this design I’ve created. I want to completely remove the letter O in SOLID.

Everyone in Open-Closed knows what it is, but for me, even using this design is problematic. The problem is that we create classes excessively every time an innovation occurs, so we have a memory problem.

This is the design I created. Every time something…


Bu məqalədə JPA(JAVA PERSISTENCE API) nə olduğunu anlamış olacaqsınız.
JPA nədir? Açılışı Java Persistence API deməkdir. Loru dildə izah etmiş olsaq, Database əməliyyatlarının Javada istifadə oluna bilinməsi üçün öncədən hazırlanmış kitabxana. JPA vasitəsi ilə biz Java proqramlaşdırma dilin də database istifadə etmədən, yaradılmış entity classlar daxilində database əməliyyatlarını özünün hazır @Annotation-dan istifadə edərək edə bilirik.

Niyə JPA istifadə etməliyik? Səbəb burasındadır ki, JPA bir ORM texnologiyasıdır və bizə sən proqramçısan, SQL programçı deyilsən, ona görə baza əməliyyatları ilə işləmək istəyirsənsə burada(Javada) istifadə elə. Daha sonra əgər azacıqda olsa SQL bilikləriniz varsa belə JPA sizə baza əməliyyatlarından istifadə etməyi asanlaşdırır. JPA vasitəsi ilə siz əlaqə növlərinidə çox rahat bir şəkildə anlamış olursunuz.


Hi everyone, today I’m going to explain you how to quit smoking with a few excample.

If you are reading this article, you are a person, who definitely a quit smoking.First of all, I should say that in this article I will not tell you about any method of quitting smoking, only the roots of the problems with why we cannot quit it, so that you can know how to quit smoking.So let me explain why you can’t quit if you want to quit smoking.

Think of a person,who fighting for life on earth.What are the things required for human…


Before get started to read this article, I want to warning that this article, which I write, writing by Java programming language.

What does mean primitive type?

When you create variable in any primitive type, java automatically assign this value to variable, you could see backgorund of this code in following picture:


Proqramlaşdırma dili öyrənərkən Constructor mövzusuna keçid edəndə bunun nə olduğunu və niyə lazım olduğunu tam şəkildə demək olar əksəriyyətimiz anlamırıq. Bu məqalədə bacardığım qədər bu mövzunu çox qısa yolla izah etməyə çalışacağam.

Constructor sözünün hərfi tərcüməsi inşaatçı, yaxud mühəndis deməkdir, deməli bu nəyi isə inşa edir və yaxud hazırlayır. Constructor classın obyektini yaradan xüsusi bir metoddur, lakin burada metod deyilərkən bildiyiniz metodlar ilə qarışdırmamağınız məsləhətdir, çünki Constructorun metodlarda olduğu kimi geriyə dəyər qaytaran bir tipi yoxdur!

Constructorlar ilə bilməli lazım olduğunuz qaydalar bunlardır:

  1. Constructor yaradılarkən yaratdığınız classın adı ilə eyni olmalıdır.
  2. Constructorların metodlarda olduğu kimi geriyə dəyər qaytaran tipi yoxdur.

Əlavə Etməklə Sıralama Alqoritması.


İkili Axtarış Alqoritması.

Binary Search alqoritm nə deməkdir və onun işləmə prinsipi və mahiyyəti nədən ibarətdir? Gəlin, ilk öncə Binary Search alqoritmasına keçid etməmişdən qabaq, axtarış alqoritmalarının nə olduğunu anlamağa çalışaq.

Axtarış Alqoritması nə deməkdir?

Axtarış alqoritmaları kompüter elmləri sahəsin də vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bildiklərimizdən məhşur Google axtarış saytı. Necə olur ki, bu saytda bizim axtarmaq istədiyimiz məlumat qarşımıza çıxarılır? Amazon.com, Ebay, alibaba.com və s. necə olur ki, bu online alış veriş saytların da axtarmaq istədiyimiz hər hansı birşey bizim qarşımıza çıxarılır? Həmdəki bu n sayda axtarışlar 0.75 və .s saniyə də qarşımıza çıxarılır. Bunlar necə baş verir, bunların işləmə prinsipi necədir? …


(Xətti Axtarış)Algoritmi.

Linear Search Alqoritm nə deməkdir və onun işləmə prinsipi və mahiyyəti nədən ibarətdir? Gəlin, ilk öncə Linear Search Alqoritmasına keçid etməmişdən qabaq, axtarış alqoritmalarının nə olduğunu anlamağa çalışaq.

Axtarış Alqoritması nə deməkdir?

Axtarış alqoritmaları kompüter elmləri sahəsində vacib əhəmiyyət kəsb edir. Bildiklərimizdən məhşur Google axtarış saytı. Necə olur ki, bu saytda bizim axtarmaq istədiyimiz məlumat qarşımıza çıxarılır? Amazon.com, Ebay, alibaba.com və s. necə olur ki, bu online alış veriş saytlarında axtarmaq istədiyimiz hər hansı birşey bizim qarşımıza çıxarılır? Həmdəki bu n sayda axtarışlar 0.75 və .s saniyədə qarşımıza çıxarılır. Bunlar necə baş verir, bunların işləmə prinsipi necədir? …

Anar Məmmədov

Azerbaijan Techniqual University🎓

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store